ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contract duur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van BigGym.
1.2 Stornokosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.
1.3 Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.
1.4 Contributie: het bedrag van het lidmaatschap dat per maand betaald moet worden.
1.5 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder.
1.6 Financieel verantwoordelijke: natuurlijk persoon, welke financieel verantwoordelijk is voor de maandelijkse contributie.
1.7 Gezinsleden: personen welke familie van elkaar zijn en op één adres woonachtig.
1.8 Gezinspas: een abonnement voor het hele gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
1.9 Samen: een abonnement voor twee personen, woonachtig op hetzelfde adres. Deze personen kunnen tegelijkertijd sporten.

1.10 Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.
1.11 Basislidmaadschap: het afgesloten abonnement voor Cardio & Fitness.
1.12 Lidmaatschap: het abonnement welke de deelnemer aangaat.
1.13 Lockers: kluisje waar het lid zijn eigendom kan opbergen.
1.14 Opzegtermijn: één volledige incasso periode welke BigGym van het lid nog incasseert.
1.15 Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding, van BigGym kan worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
1.16 Hoofdbetaler: Het lid die verantwoordelijk is voor de betaling bij een Samen abonnement of Gezinsabonnement. Het abonnementsgeld wordt afgeschreven van het rekeningnummer van de hoofdbetaler.
1.17 Kids: een maand abonnement voor kinderen van 7 tot 14 jaar.
1.18 Upgrade: Een toevoeging of omzetting van een abonnement waarbij de waarde en de contractsduur van het abonnement wordt vergroot.
1.19 Onbeperkt: Een onbeperkt cardio en fitness abonnement waarbij het lid in iedere BigGym vestiging mag sporten tussen 07.00 – 23.00 uur + weekend. Dit abonnement dient afgenomen te worden voor één, twee of drie jaar.
1.20 Daluren: Een cardio en fitness abonnement waarbij het lid in iedere BigGym vestiging mag inchecken om te sporten tussen 07.00 – 17.00 uur + weekend. Dit abonnement dient afgenomen te worden voor één, twee of drie jaar.
1.21 Flexibel: Een abonnement waarbij het lid onbeperkt gebruik mag maken van de faciliteiten in iedere BigGym vestiging tussen 07.00 – 23.00 uur + weekend. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar.

ARTIKEL 2: AANMELDING

2.1 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (man/vrouw) van 14 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met BigGym.
2.2 Aanmelding voor een lidmaatschap bij BigGym, geschiedt door het inschrijfformulier op de BigGym website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden.
2.3 Aanmelding kan ook geschieden via de receptie in een van de BigGym vestigingen.
2.4 Het lid kan dan direct komen sporten bij BigGym. Het lid is bij de 1e keer aanmelden geen inschrijfkosten verschuldigd.

ARTIKEL 3: TOEGANG- EN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
3.2 Door aanmelding bij BigGym via inschrijving online en/of in de vestiging, machtigt de deelnemer BigGym, om de contributie d.m.v. automatische incasso per maand te incasseren.
3.3 Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot BigGym.
3.4 De toegang zal door middel van een pasjes scan bij de entree van BigGym worden gecontroleerd.
3.5 Bij een Gezinspas kan er per keer maar één gezinslid sporten. Er dient twee uur tussen het inchecken te zitten.
3.6 Bij een Samen abonnement mogen beide leden tegelijkertijd sporten.
3.7 De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot BigGym.
3.8 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
3.9 BigGym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
3.10 Bij verlies, diefstal, beschadiging of anderszins in het ongerede raken van de door BigGym aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas tegen betaling van €3,00 worden verkregen.
3.11 De pas is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs.
3.12 Ieder lid dient een eigen BigGym-pasje te kopen. Bij een Gezinspas en het Samen abonnement dienen alle leden afzonderlijk een BigGym-pasje te kopen. Een BigGym-pas bedraagt €3,00 per stuk.
3.13 Bij het toekennen van toegang tot BigGym wordt een afbeelding van het desbetreffende lid visueel afgebeeld tijdens het scannen van de pas. BigGym kan niet uitsluiten dat de desbetreffende afbeelding, bedoeld voor de baliemedewerker, tijdens het scannen van de pas zichtbaar is voor omstanders.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

4.1 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van de abonnementsvorm), met een minimum van twee volledige incasso periodes.
4.2 Met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij je een één, twee of drie jarig abonnement hebt (deze zal je eerst uit moeten dienen) en gaat in na uw opzegging. Contracten met een bepaalde tijd worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, hierbij zullen de abonnementskosten worden aangepast aan de hoogte van de abonnementsvorm. (Bijvoorbeeld: een abonnement van één, twee of drie jaar wordt aan het einde van de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, het betreffende abonnement is vanaf die datum een Flexibel abonnement)
4.3 Zelf inschrijven zonder toestemming, kan vanaf 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen middels een toestemmingsformulier toestemming te krijgen van een ouder en/of verzorger om lid te worden.
4.4 Zelf inschrijven zonder toestemming is niet mogelijk bij een Kids abonnement. Het Kids abonnement is een abonnement voor kinderen in de leeftijd 7 tot 14 jaar. Ouders en/of verzorgers dienen altijd toestemming te geven.
4.5 Bij het afsluiten van een extra (groepslessen en/of zonnebank & massagestoel) abonnement dient het lid te allen tijde dezelfde contractduur af te sluiten als het basislidmaatschap. Zowel het Samen abonnement als het Onbeperkt en Daluren abonnement kun je alleen afsluiten bij een één, twee of drie jarig abonnement.
4.6 Een Flexibel abonnement is maandelijks opzegbaar.
4.7 Bij het Samen abonnement moet je beiden kunnen aantonen dat je woonachtig bent op één en hetzelfde woonadres.
4.8 Iedereen die thuiswonend is vanaf 14 tot en met 21 jaar kan gebruik maken van de Gezinspas.
4.9 Wanneer de deelnemer start in een gratis actiemaand, dan gaat de ingangsdatum pas in op de 1e van de daarop volgende betalende incasso periode.
4.10 De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst.
4.11 Betaling van het lidmaatschap geschiedt per maand via automatische incasso.
4.12 Mocht BigGym de contributie van het Gezinspas- of het Samen abonnement niet kunnen incasseren van het door de hoofdbetaler opgegeven rekeningnummer, dan zullen wij de contributie incasseren van één van de rekeningnummers van één van de andere (gezins)leden die gekoppeld zijn aan de hoofdbetaler van het Gezinspas- of het Samen abonnement.
4.13 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan BigGym is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,00 stornokosten per stornering in rekening te brengen.
4.14 In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. BigGym bepaald per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.
4.15 Bij een één, twee of drie jarig abonnement is 50% van het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum bedrag van €40,00.
4.16 Toegang tot BigGym is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.
4.17
Een gezinsabonnement, zoals gedefinieerd in Artikel 1 sub 8, kan niet worden verlengd of geüpgraded. De alreeds beschreven voorwaarden hebben enkel betrekking op huidige leden van het gezinsabonnement.

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN

5.1 BigGym behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
5.2 Bij wijzigingen wordt een deelnemer/lid op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW.
5.3 BigGym informeert een deelnemer/lid minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden. Mocht een deelnemer/lid de overeenkomst willen opzeggen naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen in de voorwaarden, dient hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum te doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door een deelnemer/lid in.
5.4 Tevens behoudt zij zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.
5.5 BigGym maakt eventuele prijsverhogingen één maand voorafgaand genoegzaam bekend.
5.6 In het geval van een prijsverhoging, heeft een deelnemer/lid het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking van die verhoging door BigGym te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld voor de periode na de ontbinding, wordt dan door BigGym terugbetaald. Het door een deelnemer/lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
5.7 Prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals btw-verhoging, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
5.8 BigGym mag haar tarieven een keer per jaar, per 1 januari, verhogen met maximaal 5%. Indien gebruik wordt gemaakt van de verhoging vanuit BigGym geeft dat deelnemers/leden niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.
5.9 Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen in de BigGym vestigingen of via onze klantenservice.
5.10 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.11 De actiemaanden worden altijd voorafgaand aan het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven. Actieperiodes vallen buiten de contractsduur.
5.12 Acties die plaatsvinden bij een nieuwe vestiging, zijn echter alleen geldig voor nieuwe leden die in de desbetreffende woonplaats/regio wonen, waar de nieuwe vestiging wordt gevestigd.
5.13 Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen.
5.14 Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING

6.1 Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het één, twee of drie jarig abonnement afloopt tenzij het een upgrade van het abonnement betreft.
6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe abonnementstermijn.
6.3 Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in een van de BigGym vestigingen, online of per e-mail.
6.4 Tussentijdse opzegging van een lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:
– Een deelnemer/lid een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 30 kilometer verwijdert van een van de BigGym vestigingen. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats. Bij goedkeuring dient een abonnement te worden afgekocht. Bij een één, twee of drie-jarig abonnement wordt dan het verschuldigde abonnementsgeld herberekend naar de feitelijke abonnementsvorm (Flexibel).
– Een deelnemer/lid geen gebruik meer kan maken van de afgenomen diensten als gevolg van een blessure of ziekte. Het abonnement kan dan voor een maximum van 3 maanden worden stopgezet, je abonnement staat dan stil. Wanneer je je abonnement 3 maanden stop zet loopt deze dus ook 3 maanden langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.
6.5 Bij uitschrijving van de financieel verantwoordelijke van de Gezinspas- of het Samen abonnement, wordt het abonnement automatisch overgedragen naar één van de andere gekoppelde (gezins)leden.
6.6 Indien het lid het lidmaatschap is aangegaan via het online inschrijfformulier van de BigGym website beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn vangt aan de dag nadat het lidmaatschap is gesloten. Het herroepingsformulier moet per e-mail toegestuurd worden of per post. Het herroepingsformulier kan binnen bovenstaande termijn aangetekend worden verstuurd naar het postadres: postbus 102, 1960 AC Heemskerk. Daarnaast kan het lid het herroepingsformulier in de vestiging indienen.
6.7 Telefonische, mondelinge of opzeggingen per fax, online chat of social media worden niet in behandeling genomen.
6.8 BigGym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager, een lidmaatschap te beëindigen.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van BigGym is geheel voor eigen risico van het lid.
7.2 De financieel verantwoordelijke aanvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de Gezinspas- of het Samen abonnement, bij achterstallige betalingen kunnen alle gekoppelde (gezins)leden aansprakelijk gesteld worden. Zie artikel 4.
7.3 BigGym aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een deelnemer/lid. Wel biedt BigGym gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een BigGym cijferslotje zijn eenmalig €7,50. Het gebruik van een eigen slotje is niet toegestaan.
7.4 BigGym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van BigGym.
7.5 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van BigGym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING

8.1 In geval van klachten kan het lid altijd terecht via ons contactformulier.
8.2 Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. BigGym zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

ARTIKEL 9: SLOT

9.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van BigGym en hiernaar te handelen.
9.2 Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
9.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van BigGym staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie van BigGym op te vragen.

Algemene Voorwaarden BigGym B.V.
Versie actief per 21-01-2019

Klik hier om de algemene voorwaarden van BigGym B.V. te downloaden in PDF.

Powered by:

LID WORDEN
X