ARTIKEL 1: DEFINITIES

Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contract duur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van BigGym.
Administratiekosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.
Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.
BRP: uittreksel gemeentelijke basisadministratie: maximaal 6 maanden oud.
Contributie: maandelijks bedrag van het lidmaatschap.
Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder.
Financieel verantwoordelijke: natuurlijk persoon, welke financieel verantwoordelijk is voor de maandelijkse contributie.
Gezinsleden: personen welke familie van elkaar zijn en op één adres woonachtig zijn.
Gezinspas: een abonnement voor het hele gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een tweede inschrijving (alleen bij een maandabonnement & Boxing Kids).
Basislidmaadschap: het afgesloten abonnement voor Cardio & Fitness
Lidmaatschap: het abonnement welk deelnemer aangaat.
Lockers: kluisje waar het lid zijn eigendom kan opbergen.
Opzegtermijn: één volledige incasso maand welke BigGym van het lid nog incasseert.
Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding, van BigGym kan worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

ARTIKEL 2: AANMELDING

Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met BigGym. Aanmelding voor een lidmaatschap bij BigGym, geschiedt door het inschrijfformulier op de BigGym website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden. Aanmelding kan ook geschieden via de receptie van BigGym. Voor aanmelding van de gezinspas dient dit te geschieden via de receptie van BigGym, dit is niet mogelijk via een online inschrijving op de BigGym website. Elk gezinslid dient een inschrijfformulier in te vullen, met daarop zijn/haar eigen rekeningnummer. Het lid kan dan direct komen sporten bij BigGym. Het lid is bij de 1e keer aanmelden geen inschrijfkosten verschuldigd. Vanaf de 2e keer aanmelden rekent BigGym alleen €25,- inschrijfkosten per persoon (alleen bij een maandabonnement & Boxing Kids).

ARTIKEL 3: TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS

Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Door aanmelding bij BigGym via inschrijving online en/of in de vestiging, machtigt de deelnemer BigGym, om de contributie d.m.v. automatische incasso maandelijks te incasseren. Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot BigGym. De toegang zal door middel van een pasjes scan bij de entree van BigGym worden gecontroleerd. Bij een gezinspas kan er per keer maar één gezinslid sporten. Er dient twee uur tussen het inchecken te zitten. De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot BigGym. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. BigGym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de door BigGym aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas tegen betaling van €2,- worden verkregen. De pas is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Bij de gezinspas dient ieder gezinslid een eigen BigGym-pas te kopen. Een BigGym-pas bedraagt €2,- per stuk.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde tijd, met een minimum van twee volledige incasso periodes. Met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een volledige incasso periode van één maand, tenzij je een één, twee of drie jarig abonnement hebt (deze zal je eerst uit moeten dienen) en gaat in na ontvangst van jouw uitschrijfformulier. Zelf inschrijven zonder toestemming, kan vanaf 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen middels een toestemmingsformulier toestemming te krijgen van een ouder en/of verzorger om lid te worden.

Bij het afsluiten van een extra (groepslessen en/of zonnebank & massagestoel abonnement) dien je te allen tijde dezelfde contractsduur af te sluiten als het basislidmaatschap. Zowel de gezinspas (kan alleen op vertoon van BRP of een uittreksel van mijnoverheid.nl) als het onbeperkt en daluren abonnement kun je alleen afsluiten bij een één, twee of drie jarig abonnement. De gezinspas is niet mogelijk i.c.m. met een maand-, of daluren abonnement. Ons all-in abonnement (zonnebank en massagestoel) dient per gezinslid te worden afgesloten bij een gezinspas. Deze zijn persoonsgebonden. Iedereen die thuiswonend is vanaf 14 tot en met 21 jaar kan gebruik maken van de gezinspas. Na het verstrijken van het één, twee of drie jarig abonnement wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd. Wanneer de deelnemer start in een gratis actiemaand, dan gaat de ingangsdatum pas in op de 1e van de daarop volgende betalende maand. De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso. Mocht BigGym de contributie van het gezinspasabonnement niet kunnen incasseren van het door de hoofdbetaler opgegeven rekeningnummer, dan zullen wij de contributie incasseren van één van de rekeningnummers van één van de andere gezinsleden die gekoppeld zijn aan de hoofdbetaler van het gezinspasabonnement. Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. De overeenkomst wordt minimaal aangegaan voor de duur waarvoor reeds contributie is voldaan. Het incasso geschiedt tussen de 20ste dag en het einde van de maand voor de volgende maand. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan BigGym is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,- administratiekosten per stornering in rekening te brengen. In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij een één, twee of drie jarig abonnement is het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het

verschuldigde bedrag, met een minimum bedrag van €40,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten en rente. Toegang tot BigGym is bij niet tijdige betaling niet mogelijk. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling.

ARTIKEL 5: WIJZIGING: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN

BigGym behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen. Indien een prijswijziging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft een deelnemer/lid van BigGym het recht om de overeenkomst binnen vier weken na wijziging te ontbinden. Een deelnemer/lid is uitdrukkelijk niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden als de prijsaanpassing geschiedt op basis van het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, tenzij deze aanpassing geschiedt binnen de hiervoor bedoelde eerste drie maanden, dan wel op prijsaanpassingen voortvloeiend uit de wet, waaronder doch niet beperkt tot BTW. Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen in de BigGym vestigingen of via onze klantenservice. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. De actiemaanden worden altijd voorafgaand aan het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven. Acties die plaats vinden bij een nieuwe vestiging, zijn echter alleen geldig voor nieuwe leden die in de desbetreffende woonplaats/regio wonen, waar de nieuwe vestiging wordt gevestigd. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING

Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het één, twee of drie jarig abonnement afloopt tenzij het een upgrade van het abonnement betreft. Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum opnieuw in bij het begin van de eerstvolgende kalendermaand. Bij een omzetting naar een gezinspas geldt dan het langst lopende abonnement van één van de gezinsleden. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in te vullen bij het desbetreffende vestiging waar je bent ingeschreven. De opzegtermijn is tenminste een volledige incasso periode van één maand en gaat in na ontvangst van jouw uitschrijfformulier. Wanneer je een één, twee of drie jarig abonnement hebt zal je deze eerst uit moeten dienen. Bij uitschrijving van de financieel verantwoordelijke van de gezinspas, wordt het abonnement automatisch overgedragen naar één van de andere gezinsleden. Het lid kan het abonnement beëindigen op dezelfde manier als de inschrijving is geschied. Indien het lid het lidmaatschap is aangegaan via het online inschrijfformulier van de BigGym website beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn vangt aan de dag nadat het lidmaatschap is gesloten. Om van het recht gebruik te maken dient BigGym dit binnen de bovenstaande herroepingstermijn aangetekend te hebben ontvangen op het postadres: postbus 102, 1960 AC Heemskerk. Wanneer de deelnemer stopt in een gratis actiemaand, dan gaat de opzegtermijn pas in op de 1e van de daarop volgende betalende maand. Bij nog openstaande tegoeden aan BigGym zullen deze eerst moeten worden voldaan, voordat je jezelf kunt uitschrijven. Telefonische, mondelinge of opzeggingen per fax worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. BigGym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor, het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van BigGym is geheel voor eigen risico van het lid. De financieel verantwoordelijke aanvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gezinspas, bij achterstallige betalingen kunnen alle gezinsleden aansprakelijk gesteld worden. Zie artikel 4. BigGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt BigGym geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Wel biedt BigGym gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een BigGym cijferslotje zijn eenmalig €5,- euro. Het gebruik van een eigen slotje is niet toegestaan. BigGym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van BigGym. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van BigGym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING

In geval van klachten kan het lid altijd terecht via ons contactformulier. Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. BigGym zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

ARTIKEL 9: SLOT

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van BigGym en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. BigGym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die een lidmaatschap bij BigGym heeft lopen. De algemene voorwaarden en de huisregels van BigGym staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie van BigGym op te vragen.

Powered by:

LID WORDEN